prof. Lesław Koćwin

prof. Lesław Koćwin

Profesor

Julian Golak – działacz samorządowy posiada wieloletnie oraz duże doświadczenie w zakresie lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Znany jest z wrażliwości na potrzeby ludzi oraz angażowania się w rozwiązywanie ich problemów, a szczególnie z wielu inicjatyw o charakterze socjalnym, kulturalnym i gospodarczym służących lokalnej społeczności, szczególnie w dziedzinie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Dolnośląskiego.

Społeczne zaangażowanie Juliana Golaka oceniam bardzo wysoko, uczestnicząc od ponad ćwierć wieku w charakterze eksperta w podejmowanych przez niego inicjatywach budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku angażuje się w rozwój lokalnych stosunków polsko-czeskich, kreując różne przedsięwzięcia mające przyczynić się do rozwoju gospodarczego Powiatu Kłodzkiego oraz sąsiednich obszarów Województwa Dolnośląskiego.

Przykładowo w roku 1992 zainicjował na granicy polsko-czeskiej (Tłumczów – Brumov) społeczną akcję presji w sprawie otwarcia przejść granicznych, której efektem była inauguracja dwóch przejść granicznych w Tłumaczowie i Miroszowie. Był również inicjatorem oraz współtwórcą powstałego w 1996 roku Euroregionu Glacencis. Do znacznych jego osiągnięć w działalności samorządowej zaliczyć należy inicjatywę i organizację, obywających się cyklicznie od dwudziestu ośmiu lat Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Realizacja tych przedsięwzięć przyczyniła się do zaciśnięcia kontaktów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych obu nadgranicznych społeczności lokalnych, przejawiających się we współpracy szkól, instytucji kulturalnych, jak i inspiracji współpracy gospodarczej. W rezultacie tych działań nastąpiła aktywizacja terenów przygranicznych przejawiająca się w utworzeniu kilku nowych przejść granicznych, remontów dróg w obszarze nadgranicznym, odnowy wielu zabytków, co w sumie przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obszaru, zwiększenia inwestycji oraz powstania wielu nowych miejsc pracy.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Juliana Golaka są sprawy socjalne mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, w tej dziedzinie był inicjatorem niekomercyjnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagania szpitali w uzupełnianiu wyposażenia w ten sprzęt z darów z Niemiec, szukanie sponsorów dofinansowania rozbudowy (modernizacji) szpitali, jak i sprzeciwiania się ich likwidacji. Podejmuje również wiele inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak i dziedzictwa kulturowego, w które angażuje wrocławskie środowiska naukowe. Efektem tych działań są liczne publikacje i konferencje naukowe oraz popularno naukowe, jak i społeczne projekty lokalnego rozwoju, kierowane do władz samorządowych i administracyjnych.

W obszarze działalności samorządowej Julian Golak posiada bardzo duże doświadczenia, szczególnie w komunikacji społecznej, kontynuując dziedzictwo kulturowe oraz drukarskie tradycje rodzinne z Kresów Wschodnich będąc inspiratorem wielu przedsięwzięć wydawniczych poruszających kwestie socjalne oraz wychowania i kultury, jak i pamięci historycznej.

Przesłanki te zadecydowały, że na dodatkową uwagę zasługują również działania Juliana Golaka w zakresie angażowania instytucji sektora gospodarki i kultury w udzielanie pomocy mniejszości polskiej zamieszkującej obecne obszar Białorusi i Ukrainy, a szczególnie organizowanie corocznych (w okresie wakacyjnym) edukacyjnych pobytów w Polsce dla młodzieży polskiej z obu krajów, wzmacniających ich więź z polskością.

Reasumując, Julian Golak posiada wieloletnie doświadczenia w działalności samorządowej gdyż uczestniczył w wielu przedsięwzięciach inspirowanych lub organizowanych na obszarze dawnego województwa wałbrzyskiego. Swoje zaangażowanie oraz kompetencje potwierdził, jako Przewodniczący Komisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, jak i w obecnej kadencji pełniąc w nim funkcję Wiceprzewodniczącego.

Biorąc pod uwagę osiągnięcia Juliana Golaka w działalności samorządowej z pełną wiarygodnością rekomenduję jego kandydaturę do Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, jak człowieka uczciwego, zaangażowanego w sprawy ludzi, a także odpowiedzialnego za swoje działania.

Prof. zw. dr hab. Lesław Koćwin

Wrocław, dnia 30 września 2018 roku.

Lesław Koćwin (ur. 1941) – polski politolog, ekonomista, nauczyciel akademicki, profesor doktor habilitowany, działacz społeczny i polityczny.

Juliana Golaka popierają również:

Ks. Józef Siemasz

Ks. Józef Siemasz

Dyrektor Ekonomiczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
prof. Jacek Suchodolski

prof. Jacek Suchodolski

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej
prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Profesor
Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego