prof. Lesław Koćwin

prof. Lesław Koćwin

Profesor

Julian Golak – działacz samorządowy posiada wieloletnie oraz duże doświadczenie w zakresie lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Znany jest z wrażliwości na potrzeby ludzi oraz angażowania się w rozwiązywanie ich problemów, a szczególnie z wielu inicjatyw o charakterze socjalnym, kulturalnym i gospodarczym służących lokalnej społeczności, szczególnie w dziedzinie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Dolnośląskiego.

Społeczne zaangażowanie Juliana Golaka oceniam bardzo wysoko, uczestnicząc od ponad ćwierć wieku w charakterze eksperta w podejmowanych przez niego inicjatywach budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku angażuje się w rozwój lokalnych stosunków polsko-czeskich, kreując różne przedsięwzięcia mające przyczynić się do rozwoju gospodarczego Powiatu Kłodzkiego oraz sąsiednich obszarów Województwa Dolnośląskiego.

Przykładowo w roku 1992 zainicjował na granicy polsko-czeskiej (Tłumczów – Brumov) społeczną akcję presji w sprawie otwarcia przejść granicznych, której efektem była inauguracja dwóch przejść granicznych w Tłumaczowie i Miroszowie. Był również inicjatorem oraz współtwórcą powstałego w 1996 roku Euroregionu Glacencis. Do znacznych jego osiągnięć w działalności samorządowej zaliczyć należy inicjatywę i organizację, obywających się cyklicznie od dwudziestu ośmiu lat Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Realizacja tych przedsięwzięć przyczyniła się do zaciśnięcia kontaktów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych obu nadgranicznych społeczności lokalnych, przejawiających się we współpracy szkól, instytucji kulturalnych, jak i inspiracji współpracy gospodarczej. W rezultacie tych działań nastąpiła aktywizacja terenów przygranicznych przejawiająca się w utworzeniu kilku nowych przejść granicznych, remontów dróg w obszarze nadgranicznym, odnowy wielu zabytków, co w sumie przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obszaru, zwiększenia inwestycji oraz powstania wielu nowych miejsc pracy.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Juliana Golaka są sprawy socjalne mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, w tej dziedzinie był inicjatorem niekomercyjnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagania szpitali w uzupełnianiu wyposażenia w ten sprzęt z darów z Niemiec, szukanie sponsorów dofinansowania rozbudowy (modernizacji) szpitali, jak i sprzeciwiania się ich likwidacji. Podejmuje również wiele inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak i dziedzictwa kulturowego, w które angażuje wrocławskie środowiska naukowe. Efektem tych działań są liczne publikacje i konferencje naukowe oraz popularno naukowe, jak i społeczne projekty lokalnego rozwoju, kierowane do władz samorządowych i administracyjnych.

W obszarze działalności samorządowej Julian Golak posiada bardzo duże doświadczenia, szczególnie w komunikacji społecznej, kontynuując dziedzictwo kulturowe oraz drukarskie tradycje rodzinne z Kresów Wschodnich będąc inspiratorem wielu przedsięwzięć wydawniczych poruszających kwestie socjalne oraz wychowania i kultury, jak i pamięci historycznej.

Przesłanki te zadecydowały, że na dodatkową uwagę zasługują również działania Juliana Golaka w zakresie angażowania instytucji sektora gospodarki i kultury w udzielanie pomocy mniejszości polskiej zamieszkującej obecne obszar Białorusi i Ukrainy, a szczególnie organizowanie corocznych (w okresie wakacyjnym) edukacyjnych pobytów w Polsce dla młodzieży polskiej z obu krajów, wzmacniających ich więź z polskością.

Reasumując, Julian Golak posiada wieloletnie doświadczenia w działalności samorządowej gdyż uczestniczył w wielu przedsięwzięciach inspirowanych lub organizowanych na obszarze dawnego województwa wałbrzyskiego. Swoje zaangażowanie oraz kompetencje potwierdził, jako Przewodniczący Komisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, jak i w obecnej kadencji pełniąc w nim funkcję Wiceprzewodniczącego.

Biorąc pod uwagę osiągnięcia Juliana Golaka w działalności samorządowej z pełną wiarygodnością rekomenduję jego kandydaturę do Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, jak człowieka uczciwego, zaangażowanego w sprawy ludzi, a także odpowiedzialnego za swoje działania.

Prof. zw. dr hab. Lesław Koćwin

Wrocław, dnia 30 września 2018 roku.

Lesław Koćwin (ur. 1941) – polski politolog, ekonomista, nauczyciel akademicki, profesor doktor habilitowany, działacz społeczny i polityczny.

Juliana Golaka popierają również:

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
prof. Konrad Kazimierz Czapliński

prof. Konrad Kazimierz Czapliński

Profesor
Ks. Józef Siemasz

Ks. Józef Siemasz

Dyrektor Ekonomiczny Świdnickiej Kurii Biskupiej
prof. Jacek Suchodolski

prof. Jacek Suchodolski

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych na Politechnice Wrocławskiej